Abstrakt arkitektur

Høring – Mulig gode nyheter for bygg- og anleggsbransjen.

I høringsnotatet av 17.06.2020 foreslås det å endre bokføringsforskriftens krav til utforming av et salgsdokument. Departementet foreslår følgende endringer:

  1. Der kravene omstrides skal det gis anledning til å utsette faktureringen frem til arbeidet er fullført. Tidfestingen av merverdiavgiftsbeløpet oppdragsgiveren ikke vil betale utsettes til arbeidet er fullført, og entreprenøren plikter kun å fakturere kunden med mva før dette tidspunktet hvis det faktisk mottas betalinger for arbeid utført.
  2. Dersom faktura allerede har blitt utstedt, og oppdragsgiver ikke betaler hele beløpet, skal entreprenøren få mulighet til å kreditere og korrigere fakturaen. Entreprenøren kan dermed unngå å måtte betale utgående mva på vederlag kunden ikke betaler før fullføring. 

Det vil være fullføringstidspunktet som utløser en faktureringsplikt. Fristen for å fakturere er senest innen én måned etter utløpet av den alminnelige oppgavetermin som bygge- eller anleggsarbeidet fullføres.

Et unntak fra muligheten til å utsette faktureringen og periodiseringen av mva til arbeidet er fullført, gjelder der entreprenøren faktisk mottar delbetalinger i samsvar med prosjektets fremdrift. I slike tilfeller må det utstedes faktura med mva for det mottatte beløpet.

0