tips norske kroner

Tipsen tilhører arbeidstaker som mottar den

Ny høyesterettsdom avskårer arbeidsgiver sin mulighet til å foreta trekk i tips for å dekke arbeidsgiveravgift og egne administrasjonskostnader. 

LO har på vegne av de ansatte på hotellene Oslo Plaza og Bristol hatt en sak gående gjennom rettsapparatet vedrørende hotellenes rett til å trekke i tipsen til de ansatte. Hotellene har vært representert av NHO Reiseliv. Hotellene vant ført i tingretten, for så å tape i lagmannsretten etter en anke fra LO. NHO anket lagmannsrettens avgjørelse og nå har høyesterett kommet med endelig dom.

 

Frem til 1. januar 2019 gikk normalt tipsen uavkortet til den ansatte som mottok den, og i enkelte tilfeller ble tipsen fordelt på de som jobbet på det aktuelle skiftet. 1. Januar 2019 skjedde det en lovendring som skulle endre praksis fra arbeidsgiverne. Endringen i bokføringsforskrift og i skatte- og avgiftsreglene medførte, etter denne datoen, at arbeidsgiver måtte betale arbeidsgiveravgift på tipsen som den enkelte mottok. Tips ble fra dette tidspunktet oppfattet som en lønnsytelse som arbeidsgiver var ansvarlig for. Tipsen skulle innberettes, det skulle betales skatt og det skulle beregnes arbeidsgiveravgift. Regnskap Norge, som er talerøret, og interesseorganisasjonen, for statsautoriserte regnskapsførere i Norge har tidligere påpekt urimeligheten ved denne lovendringen.

 

De nye reglene medførte en kostnad som var variable og uberegnelig for arbeidsgiver. Reglene ble tolket av flere eksperter; statsautoriserte regnskapsførere, statsautoriserte revisorer, Jurister i NHO m.fl. å ligge innenfor arbeidsgiverens styringsplikt. Dette medførte at arbeidsgivere i servicebransjen startet å trekke

  • Arbeidsgiveravgift
  • Feriepenger
  • Pensjonsinnskudd
  • Skatt

..og administrasjonsgebyr

Det siste punktet hadde en viss utbredelse, men ikke alle praktiserte dette. Ordningen som hotellene her fulgte var en ordning som var utarbeidet av NHO Reiseliv.

I slutten av 2020 tok flere arbeidstakere ut søksmål mot de 2 hotellene. Oslo tingrett frifant hotellene 7. juni 2021, men Borgarting lagmannsretten kom til motsatt konklusjon i sin dom 5. april 2022. Lagmannsretten mente det ikke var innenfor arbeidsgivers styringsrett. Lagmannsretten mente tipsen var en gave fra kunder til ansatte som den ansatte hadde fullt krav på.

 

Høyesteretts domsavsigelse – fratrekket er ikke innenfor arbeidsgivers styringsrett
 

I den ferske dommen avsagt 20. april 2023 opprettholder høyesterett lagmannsrettens avgjørelse. Styringsretten gir, ifølge høyesterett, arbeidsgiver rett til å organisere, kontrollere, fordele og lede arbeidet. Å bruke deler av tipsen for å dekke egne kostnader ligger således ikke innenfor denne styringsretten. Det er dermed ikke adgang til å trekke arbeidsgiveravgift eller kostnader til administrasjon.

Pensjonstrekk og trekk for feriepenger som går uavkortet til den ansatte er ikke en del av anken til Høyesterett og virker dermed fortsatt å være gyldig.

Høyesterett tok også indirekte opp muligheten til å forby tips i næring, og henviste til lagmannsrettens uttalelse hvor det fremgår at både LO og NHO er for så vidt enig at det er greit å forby tips.

 

Uforutsette konsekvenser? 

Dommen er fersk og de konsekvenser som kan komme av dette har vi ikke sett ennå. Det er sikkert at arbeidsgivere i næringer som har mye tips vil sette seg ned og vurdere praksis fremover. Noen av de konsekvenser som kan oppstå er bl.a.

  • Forbud mot å motta gaver fra kunder
  • Fjerning av tipsmulighet på kortterminaler
  • Økning av tips mottatt i kontanter(les ikke innrapportert tips)
  • Konkurser

 

Uansett disse mulige konsekvensen er det åpenbart at dommen øker kostnadene for alle som har ansatte som mottar tips. Kostnaden vil naturlig bli overført til forbruker i form av prisøkninger. Konsekvensene kan være mange men det er denne regnskapsførerens mening at  dommen legger til rette at det blir vanskeligere å rekruttere til servicebransjen, prisøkning, og et mulig forbud mot å motta gaver(les tips) fra kunder for servitørene.

0